UMWO Opole | Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji

 

10-13.10.2016 Zagraniczne warsztaty edukacyjne na terenie landu Nadrenia – Palatyna


W dniach 10-13 października br. odbyły się zagraniczne warsztaty edukacyjne w Landzie Nadrenia-Palatynat w Niemczech. Wyjazd był związany z realizacją projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.
Warsztatom patronowało hasło: „Dobre praktyki z zakresu ochrony przyrody i bioróżnorodności na obszarze regionu partnerskiego Nadrenia-Palatynat". Na spotkaniach zgłębiano tematy bezpośrednio i pośrednio związane z ochroną środowiska, ich długodystansowymi działaniami, wpływem na otoczenie, polityką środowiskową, projektami ochrony, obszarami Natura 2000.

Pierwszego dnia po przyjeździe (wtorek, 11 października) grupa uczestników gościła w Ministerstwie Środowiska, Energii, Żywienia oraz Nadleśnictwa Nadrenii-Palatynatu. Uczestnikami spotkania po stronie niemieckiej był Minister Środowiska - Ulrike Hofken, z ramienia Ministerstwa Clarisse Furkel-Ortmann i dyrektor Związku ds. Środowiska BUND pani Sabine Yacoub. Głównym tematem spotkania była ochrona naturalnych siedlisk żbików, nietoperzy, ale też całego wytworzonego na przestrzeni lat biotopu na terenie dawnej Linii Zygfryda. Nawiązano do odpowiedzialności historycznej i konieczności podtrzymania pamięci w kontekście działań niemieckich podczas II wojny światowej. Spotkanie w Ministerstwie było dobrym pretekstem do dalszego rozwinięcia tematu. Swym zasięgiem ochrona bioróżnorodności obejmuje szersze spektrum. W Landzie Nadrenii-Palatynat dotyczy także pszczół, wód i jej źródeł, energii odnawialnej. Na uwagę zasługują także działania lobbujące na wyższych szczeblach organizacji państwowej, współpracy z uczelniami wyższymi, przedsiębiorstwami, szkolnictwem.

W następnym dniu grupa odwiedziła kolejno: Wyższą Szkołę Techniczną Moguncja Bingen, tereny winnic doliny Renu w okolicach Diebachtal, Infocentrum Obszaru Chronionego Krajobrazu Saar-Hunsrueck (Hermeskeil), Park Narodowy Hunsrueck-Hochwald, Zwierzyniec Wildenburg oraz Wyższą Szkołę Trewir wraz z Kampusem Środowiska Birkenfeld. Wszystkie wymienione powyżej miejsca stanowiły bardzo dobrą bazę praktycznej wiedzy i inspiracji w temacie bioróżnorodności w Landzie Nadrenia-Palatynat, gdzie ponad 80% powierzchni to tereny zielone (lasy, łąki) wraz z obszarami rolniczymi. Pomimo tego, większość Niemców żyje w miastach, a blisko połowa nie ma kontaktu ze środowiskiem. Tendencja ta jest wyraźnym sygnałem, że wszelkie przedsięwzięcia mające na celu przybliżenie odbiorcy bioróżnorodności świata przyrody, są wysoce uzasadnione i konieczne. Powinny powstawać ogólnodostępne centra, skupiające wiedzę o przyrodzie regionów podobne temu w Hermeskeil czy Domu Hunsrueck przy Parku Narodowym. Zwierzyniec Wildenburg jest świetnym przykładem miejsca rodzinnej rekreacji. Wykorzystanie wypasu kóz, krów czy innych zwierząt jest bardzo praktycznym i ekonomicznym sposobem na utrzymanie terenów w ich naturalnym bioróżnorodnym bogactwie. Nie bezzasadnym jest odpowiednia edukacja na poziomie szkolnym we współpracy z lokalnymi samorządami, uczelniami wyższymi czy lokalnymi przedsiębiorstwami. Właściwe podejście do tematu, z otwartym nastawieniem i kreatywnym działaniem, może zaowocować długofalowym wpływem na rozwój demograficzny, gospodarczy i turystyczny.

W warsztatach zagranicznych udział wzięli przedstawiciele Województwa Opolskiego, w tym przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminnym, przedstawiciele stowarzyszeń odnowy wsi, liderzy odnowy wsi oraz dwóch przedstawicieli uczelni wyższych.

Warsztaty zagraniczne są zadaniem realizowanym w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" (Decyzja nr RPOP.05.01.00-16-0001/15-00 z dnia 01.12.2015r.) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach, Osi priorytetowej 5 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Tekst: UMWO

Bild "IMG_20161011_090511.jpg"
 
Bild "IMG_20161011_133200.jpg"
 
Bild "IMG_20161011_135537.jpg"
 
Bild "IMG_20161012_113610.jpg"
 
Bild "IMG_20161012_115224.jpg"
 
Bild "IMG_20161012_123104.jpg"
 
Bild "IMG_20161012_154125.jpg"
 
Bild "IMG_20161012_160302.jpg"
 
    

HOME
DEUTSCH
POWRÓT
WYDRUK 
 

BIURO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W MOGUNCJI 2006-2014 | Deutsch | O stronie

 

 
Nasza strona używa tzw. plików cookie. Umożliwiają one zbieranie podstawowych informacji o użytkownikach tej strony
Dowiedz się, jak zmienić stawienia uprawnień plików cookie.