Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego


Bild "image001.jpg"

Projekt „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” (Decyzja nr RPOP.05.01.00-16-0001/15-00 z dn. 01.12.2015r.) współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej

Bild "bioroznorodnosc-logo.gif"

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

URZĘDY I INSTYTUCJE OCHRONY ŚRODOWISKA:

Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska w Opolu:
http://www.opole.pios.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu:
http://bip.opole.rdos.gov.pl
http://opole.rdos.gov.pl/przyroda-i-roznorodnosc-biologiczna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
http://www.wfosigw.opole.pl

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Opole
http://www.opole.katowice.lasy.gov.pl


Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością na Uniwersytecie Opolskim:
http://www.cestubio.uni.opole.pl/shownews.php?cat=1&lang=pl&m=1
http://www.cestubio.uni.opole.pl/show.php?id=5&lang=pl


PROJEKTY:

Projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (UMWO) i Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu (WZMiUW) z dwoma partnerami: Gminą Prószków oraz Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie (OODR) „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”
http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=612
Więcej informacji na Facebooku:
https://www.facebook.com/bioroznorodnoscopolszczyzny/

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”  w partnerstwie z gminą Pokój, Filharmonią Opolską, Muzeum Śląska Opolskiego i Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych (projekt w latach 2015-2017)
Inwentaryzacja ważek (Dział Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego)
http://dzialprzyrody.blogspot.de/2015/09/szablak-zoty-sympetrum-flaveolum-rzadko.html
Więcej informacji na temat inwentaryzacji ważek na Facebooku:
https://www.facebook.com/inwentaryzacjeprzyrodniczebioroznorodneopolskie/?pnref=story

Projekt Filharmonii Opolskiej „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim” (projekt w latach 2015-2017)
http://filharmonia.opole.pl/index.php/fundusze/197-ochrona-trzmiela-i-siedlisk-z-nim-zwiazanych-oraz-promowanie-postaw-spolecznych-sprzyjajacych-ochronie-bioroznorodnosci-w-wojewodztwie-opolskim
Więcej informacji na Facebooku:
https://www.facebook.com/ochronatrzmielabioroznorodneopolskie

Projekt Fundacji Benevolens „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Natura 2000 części Parku Krajobrazowego Góry Opawskie, położonego przy dawnym pensjonacie Waldesruh i Waldschule w granicach Parku Zdrojowego w Głuchołazach z uwzględnieniem walorów historycznych i architektonicznych miejsca”
http://www.benevolens.eu/index.php?p=1_2_dzialalnosc

Projekt Miasta Opole i Ogrodu Zoologicznego w Opolu „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”
http://zoo.opole.pl/strona/204/przebudowa_szklarni.html

Projekt Uniwersytetu Opolskiego "Wzrost wartości przyrodniczej Parku w Dąbrowie Niemodlińskiej – godnego ochrony, lokalnego hotspotu bioróżnorodności”
http://www.uni.opole.pl/page/678/projekt-uniwersytetu-opolskiego-zdobywa-dofinansowanie

Projekt Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu „Ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych położonych na obszarze województwa opolskiego”
http://opole.rdos.gov.pl/pozyskano-srodki-na-ochrone-opolskiej-przyrody

Projekt Gminy Brzeg „Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej w Brzegu”
http://brzeg.pl/gmina-brzeg-rozpoczyna-przygotowania-do-przebudowy-fosy-w-parku-centralnym/

Projekt Gminy Lewin Brzeski „Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Lewin Brzeski" oraz budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej”
Informacja o dofinansowaniu:
https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Documents/lista_projektow_wybranych_do_dofinansowania_RPO_Op_24082015.pdf

Projekt Gminy Kędzierzyn Koźle „Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu, etap I zabytkowy park w Sławięcicach”
http://www.kedzierzynkozle.pl/portal/index.php?t=200&id=70559
http://www.kedzierzynkozle.pl/portal/index.php?t=200&id=70387

Projekt Gminy Zawadzkie „Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Zawadzkie”
Informacja o dofinansowaniu:
https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Documents/lista_projektow_wybranych_do_dofinansowania_RPO_Op_24082015.pdf  


PRZEMYSŁ:


Cementownia Górażdże – Grupa Górażdże
http://www.gorazdze.pl/pl/program_ochrony_bioroznorodnosci
http://geoland.pl/dodatek/infrastruktura-srodowisko-energia-4/program-ochrony-bioroznorodnosci/

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU:

Rezerwaty przyrody:
Rezerwat przyrody „Prądy” (rezerwat torfowiskowy)
Rezerwat przyrody „Srebrne źródła” (rezerwat leśny)
http://www.opole.katowice.lasy.gov.pl/rezerwaty-przyrody#.VruqTua7TWl

Parki krajobrazowe:
Zespól Opolskich Parków Krajobrazowych
http://www.zopk.pl/pl/

Park krajobrazowy Góra Świętej Anny
http://www.zopk.pl/pl/pk-gora-sw-anny/formy-ochrony/natura-2000

Stobrawski Park Krajobrazowy
http://www.zopk.pl/pl/stobrawski-pk/formy-ochrony/obszary-natura-2000

Park Krajobrazowy Góry Opawskie
http://www.zopk.pl/pl/pk-gory-opawskie/formy-ochrony/obszary-natura-2000

Załęczański Park Krajobrazowy
http://www.zpk.com.pl/index.php/component/content/article/63


System Wymiany Informacji o Różnorodności Biologicznej
(ang. CHM – Clearing House Mechanism on Biological Diversity):
http://biodiv.gdos.gov.pl/

System ekozarządzania i audytu EMAS
(ang. Eco Management and Audit Scheme)
http://opole.rdos.gov.pl/regionalna-dyrekcja-ochrony-srodowiska-w-opolu-zarejestrowana-w-emas

KRAJ ZWIĄZKOWY NADRENII-PALATYNATU

INSTYTUCJE URZĘDOWE:

Dienstleistungszentrum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
(Centrum Usług Rheinhessen-Nahe-Hunsrück)
http://www.dlr-rnh.rlp.de

Kompetenzzentrum ökologischer Landbau
(Centrum Kompetencji Rolnictwa Ekologicznego)
http://www.oekolandbau.rlp.de

Grünes Land Eifel Ardennen
(Zielona Kraina Eifel-Ardeny)
http://www.glea.net/htmde/presentation.htm

Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht
(Urząd Kraju Związkowego ds. Środowiska , Gospodarki Wodnej i Nadzoru Działalności Gospodarczej)
http://www.lfu.rlp.de/Aufgaben/Naturschutz/Arten-und-Biotopschutz/

Landesforsten Rheinland-Pfalz
(Gospodarka Leśna Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu)
http://www.wald-rlp.de/de/lebensraum-wald/biodiversitaet.html?Fsize=dmlduvimowy#c6407

Landeszentrale für Umweltaufklärung
(Centrala Kraju Związkowego ds. Edukacji Proekologicznej)
http://www.umdenken.de/?id=421

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
(Izba Rolnicza Nadrenii-Palatynatu)
http://www.lwk-rlp.de/

Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz
(Urząd ds. Ochrony Środowiska Nadrenii-Palatynatu)
http://www.naturschutz.rlp.de/?q=natura2000
http://www.naturschutz.rlp.de/?q=pflanzen_tiere

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
(Dyrekcja Nadzoru i Usług Nadrenii-Palatynatu)
http://sgdnord.rlp.de/naturschutz/artenschutz/
Thema Moselapollo:http://sgdnord.rlp.de/naturschutz/artenschutz/projekte/

Wasserwirtschaftsverwaltung
(Urząd ds. Gospodarki Wodnej)
http://www.wasser.rlp.de/servlet/is/391/


FUNDACJE EKOLOGICZNE:


Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz
(Fundacja Natura i Środowisko Nadrenii-Palatynatu)
http://www.umweltstiftung.rlp.de
Projekty: http://www.umweltstiftung.rlp.de/index.php?id=110
Dzikie koty: http://www.umweltstiftung.rlp.de/index.php?id=185

Stiftung Ökologie und Landbau
(Fundacja Ekologia i Rolnictwo )
http://www.soel.de

Stiftung Kulturlandschaft Rheinland-Pfalz
(Fundacja Krajobraz Kulturowy)
http://www.kula-rlp.de
Projekty: http://www.kula-rlp.de/projekte/


OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU:


Park Natury Nassau
http://www.naturparknassau.de
http://www.naturparknassau.de/html/

Park Natury Nordeifel
http://www.naturpark-eifel.de
http://www.naturpark-eifel.de/de/projekte/detail/Natur-fuer-Alle-in-Natura-2000-Gebieten-der-Eifel-3U/

Park Natury Pfälzerwald
http://www.pfaelzerwald.de
http://www.pfaelzerwald.de/biodiversitaet/

Park Natury Hunsrück-Hochwald
http://www.nationalpark-hunsrueck-hochwald.de/

Park Natury Saar-Hunsrück
http://www.naturpark.org/

Park Natury Soonwald-Nahe
http://www.soonwald-nahe.de

Park Natury Rhein-Westerwald
http://www.naturpark-rhein-westerwald.de/

Park Natury Südeifel
http://www.naturpark-suedeifel.de


ZWIĄZKI ORAZ INICJATYWY DO SPRAW OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO:


Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz
(Związek ds. Ochrony Środowiska i Ornitologii Nadrenii-Palatynatu)
Projekty: http://gnor.de/projekte/
1000 drzew: http://gnor.de/projekte/1000-baeume-fuer-den-sand/
Bobry: http://gnor.de/projekte/artenschutz-biber/
Dzikie koty: http://gnor.de/projekte/wildkatze/
Ochrona środowiska: http://ipola.de/

NABU RLP
(Związek Ochrony Środowiska NABU Nadrenii-Palatynatu )
http://www.rlp.nabu.de
Schmidtenhöhe:
https://rlp.nabu.de/natur-und-landschaft/beweidungsprojekte/schmidtenhoehe/

Streuobst-Erlebnispfad Mackenrodt
(Sad- Scieżka Przeżyć Mackenrodt)
http://www.erlebnisstreuobst.de

Verein zur Erhaltung alter und gefährdeter Nutztierrassen; Vieh e.V.
(Związek ds. Utrzymania Starych i Zagrożonych Ras Zwierząt Hodowlanych, Vieh)
http://www.vieh-ev.de/

BUND Rheinland-Pfalz
http://www.bund-rlp.de/
Projekty: http://www.bund-rlp.de/themen_projekte/projekte/blumenwiesen/
http://www.bund-rlp.de/themen_projekte/projekte/wildkatze/
http://wildbach.bund-rlp.de/


GMINY ZEROEMISYJNE:
Gmina Związkowa Rockenhausen
http://www.rockenhausen.de

Gmina Związkowa Sprendlingen-Gensingen
http://www.sprendlingen-gensingen.deHOME
DEUTSCH
POWRÓT
WYDRUK 
 

BIURO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W MOGUNCJI 2006-2014 | Deutsch | O stronie

 

 
Nasza strona używa tzw. plików cookie. Umożliwiają one zbieranie podstawowych informacji o użytkownikach tej strony
Dowiedz się, jak zmienić stawienia uprawnień plików cookie.